>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AEF stA-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF stA-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 09:30 10:45
سه شنبه 09:30 10:45
پنج شنبه 09:30 10:45

خروج

AEF stA-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1399/04/01

تاریخ پایان دوره : 1399/05/05

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF1A-PV-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF1A-PV-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

AEF1A-PV-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 6ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF1B-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF1B-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:45 19:00
چهارشنبه 17:45 19:00

خروج

AEF1B-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/04

تاریخ پایان دوره : 1398/11/30

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF2B-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF2B-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 14:30 16:30

خروج

AEF2B-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1398/12/01

تاریخ پایان دوره : 1399/02/25

ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF2C-b-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF2C-b-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

AEF2C-b-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 20

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/02/10

ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF3B-g-ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF3B-g-ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 19:00

خروج

AEF3B-g-ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 8

تاریخ شروع دوره : 1398/09/07

تاریخ پایان دوره : 1398/10/26

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF3C-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF3C-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 19:00

خروج

AEF3C-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1398/12/08

تاریخ پایان دوره : 1399/03/08

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF4C-ce-ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF4C-ce-ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 19:00 21:00

خروج

AEF4C-ce-ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1398/09/28

تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : FRF3-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : FRF3-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

FRF3-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/12/03

تاریخ پایان دوره : 1399/02/09

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : GR1-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR1-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:00
دوشنبه 19:00 20:00
چهارشنبه 19:00 20:00

خروج

GR1-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 20

تاریخ شروع دوره : 1399/04/01

تاریخ پایان دوره : 1399/05/15

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : GR2-b-Nil

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR2-b-Nil

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:00 19:15
سه شنبه 18:00 19:15

خروج

GR2-b-Nil

نام استاد : نیلا میرخانی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1398/11/29

تاریخ پایان دوره : 1399/02/13

ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Grammar-g

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Grammar-g

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:30 19:00

خروج

Grammar-g

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : G1

دپارتمان : TTC

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/09/14

تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ