>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AEF1A-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF1A-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:45 19:00
دوشنبه 17:45 19:00

خروج

AEF1A-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/08

تاریخ پایان دوره : 1398/09/04

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF1C-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF1C-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:15
سه شنبه 19:00 20:15

خروج

AEF1C-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 20

تاریخ شروع دوره : 1398/06/10

تاریخ پایان دوره : 1398/08/28

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF2B - Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF2B - Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

AEF2B - Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1398/07/14

تاریخ پایان دوره : 1398/09/20

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF3A-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF3A-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:45 19:00
پنج شنبه 17:00 18:30

خروج

AEF3A-g-Mk

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/08

تاریخ پایان دوره : 1398/08/30

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF-4B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF-4B

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 19:00 21:00

خروج

AEF-4B

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 11

تاریخ شروع دوره : 1398/07/04

تاریخ پایان دوره : 1398/09/14

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : FRF2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : FRF2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

FRF2

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/09/02

تاریخ پایان دوره : 1398/10/24

ظرفیت باقیمانده : 24

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : GR1-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR1-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:45 19:00
چهارشنبه 17:45 19:00

خروج

GR1-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1398/06/09

تاریخ پایان دوره : 1398/07/20

ظرفیت باقیمانده : 3

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : GR2-b-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR2-b-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

GR2-b-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1398/07/06

تاریخ پایان دوره : 1398/09/07

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : GR2-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR2-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

GR2-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 19

تاریخ شروع دوره : 1398/08/29

تاریخ پایان دوره : 1398/11/02

ظرفیت باقیمانده : 9

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 2-b-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 2-b-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

LG 2-b-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/01

تاریخ پایان دوره : 1398/09/02

ظرفیت باقیمانده : 19

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 2B-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 2B-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
دوشنبه 19:00 20:30

خروج

LG 2B-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/06/15

تاریخ پایان دوره : 1398/08/13

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 5A-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 5A-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:45 19:00
چهارشنبه 17:45 19:00

خروج

LG 5A-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/06/15

تاریخ پایان دوره : 1398/08/22

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ