>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : LG1-b-nil

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG1-b-nil

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

LG1-b-nil

نام استاد : نیلا میرخانی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/01

تاریخ پایان دوره : 1398/09/03

ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG4A girls-nil

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG4A girls-nil

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
دوشنبه 19:00 20:30

خروج

LG4A girls-nil

نام استاد : نیلا میرخانی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/05/12

تاریخ پایان دوره : 1398/07/08

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG4B-g-Nil

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG4B-g-Nil

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

LG4B-g-Nil

نام استاد : نیلا میرخانی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/20

تاریخ پایان دوره : 1398/09/19

ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ