>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : Phk 1-g-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Phk 1-g-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:00 19:00
سه شنبه 18:00 19:00
پنج شنبه 18:00 19:00

خروج

Phk 1-g-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 20

تاریخ شروع دوره : 1399/04/10

تاریخ پایان دوره : 1399/05/23

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2A-ba-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2A-ba-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 17:00 18:30

خروج

TT2A-ba-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/15

تاریخ پایان دوره : 1398/12/22

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2A-bk-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2A-bk-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:30 19:00
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

TT2A-bk-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/07

تاریخ پایان دوره : 1399/01/18

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2A-gk-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2A-gk-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

TT2A-gk-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/27

تاریخ پایان دوره : 1399/02/07

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2B-b-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2B-b-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 11:30 13:00

خروج

TT2B-b-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/23

تاریخ پایان دوره : 1398/12/15

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2B-gk-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2B-gk-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

TT2B-gk-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/21

تاریخ پایان دوره : 1398/12/17

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ