>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : TT2A-b-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2A-b-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 11:30 13:00

خروج

TT2A-b-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/08/13

تاریخ پایان دوره : 1398/10/05

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2A-gk-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2A-gk-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

TT2A-gk-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/08/18

تاریخ پایان دوره : 1398/10/10

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT3B-b-ash

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT3B-b-ash

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:45 19:00
چهارشنبه 17:45 19:00

خروج

TT3B-b-ash

نام استاد : فائزه عاشری

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/01

تاریخ پایان دوره : 1398/09/03

ظرفیت باقیمانده : 19

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ