>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AEF stA-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF stA-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 09:30 10:45
سه شنبه 09:30 10:45
پنج شنبه 09:30 10:45

خروج

AEF stA-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1399/04/01

تاریخ پایان دوره : 1399/05/05

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF2B-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF2B-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 14:30 16:30

خروج

AEF2B-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1398/12/01

تاریخ پایان دوره : 1399/02/25

ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF3B-g-ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF3B-g-ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 19:00

خروج

AEF3B-g-ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 8

تاریخ شروع دوره : 1398/09/07

تاریخ پایان دوره : 1398/10/26

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF3C-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF3C-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:00 19:00

خروج

AEF3C-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1398/12/08

تاریخ پایان دوره : 1399/03/08

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF4C-ce-ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF4C-ce-ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 19:00 21:00

خروج

AEF4C-ce-ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1398/09/28

تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG6B-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG6B-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

LG6B-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/15

تاریخ پایان دوره : 1398/12/11

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG6-g-ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG6-g-ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

LG6-g-ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 21

تاریخ شروع دوره : 1398/11/20

تاریخ پایان دوره : 1399/01/28

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ