>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AEF1C-g-Ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF1C-g-Ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:15
سه شنبه 19:00 20:15

خروج

AEF1C-g-Ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 20

تاریخ شروع دوره : 1398/06/10

تاریخ پایان دوره : 1398/08/28

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF3A-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF3A-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:45 19:00
پنج شنبه 17:00 18:30

خروج

AEF3A-g-Mk

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/08

تاریخ پایان دوره : 1398/08/30

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF-4B

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF-4B

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 19:00 21:00

خروج

AEF-4B

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 11

تاریخ شروع دوره : 1398/07/04

تاریخ پایان دوره : 1398/09/14

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 5B-g-ogh

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 5B-g-ogh

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

LG 5B-g-ogh

نام استاد : زهرا عقاب نشین

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/09/05

تاریخ پایان دوره : 1398/10/29

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ