>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AEF1A-PV-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF1A-PV-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

AEF1A-PV-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 6ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : AEF1B-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF1B-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:45 19:00
چهارشنبه 17:45 19:00

خروج

AEF1B-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/04

تاریخ پایان دوره : 1398/11/30

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Grammar-g

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Grammar-g

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 17:30 19:00

خروج

Grammar-g

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : G1

دپارتمان : TTC

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 12

تاریخ شروع دوره : 1398/09/14

تاریخ پایان دوره : 1398/12/01

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 5B-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 5B-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:00
سه شنبه 19:00 20:00
پنج شنبه 19:00 20:00

خروج

LG 5B-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/27

تاریخ پایان دوره : 1399/01/24

ظرفیت باقیمانده : 19

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG4A-b-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG4A-b-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

LG4A-b-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/27

تاریخ پایان دوره : 1399/02/14

ظرفیت باقیمانده : -10

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG4A-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG4A-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

LG4A-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/07

تاریخ پایان دوره : 1398/12/03

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG4B-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG4B-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 18:00 19:15
سه شنبه 18:00 19:15

خروج

LG4B-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/12/06

تاریخ پایان دوره : 1399/02/13

ظرفیت باقیمانده : 22

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TTC

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TTC

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 19:00 20:30

خروج

TTC

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : G2

دپارتمان : TTC

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 11

تاریخ شروع دوره : 1398/11/17

تاریخ پایان دوره : 1398/12/26

ظرفیت باقیمانده : 18

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ