>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AEF1A-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF1A-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:45 19:00
دوشنبه 17:45 19:00

خروج

AEF1A-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/08

تاریخ پایان دوره : 1398/09/04

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 5A-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 5A-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:45 19:00
چهارشنبه 17:45 19:00

خروج

LG 5A-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/06/15

تاریخ پایان دوره : 1398/08/22

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG3A-b-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG3A-b-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 10:00 12:30

خروج

LG3A-b-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1398/07/04

تاریخ پایان دوره : 1398/09/07

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG3-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG3-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

LG3-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/01

تاریخ پایان دوره : 1398/09/02

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG6A-g-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG6A-g-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

LG6A-g-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/18

تاریخ پایان دوره : 1398/09/20

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG6-g-pv

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG6-g-pv

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

LG6-g-pv

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 10ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : Speaking

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : Speaking

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00

خروج

Speaking

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/04/02

تاریخ پایان دوره : 1398/07/14

ظرفیت باقیمانده : 8

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TTC-Foun-Mk

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TTC-Foun-Mk

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 18:30 20:00

خروج

TTC-Foun-Mk

نام استاد : مسعود کمالی

گروه : G1

دپارتمان : TTC

جنسیت : مختلط

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 10

تاریخ شروع دوره : 1398/07/12

تاریخ پایان دوره : 1398/09/21

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ