>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : FRF2

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : FRF2

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

FRF2

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/09/02

تاریخ پایان دوره : 1398/10/24

ظرفیت باقیمانده : 24

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : GR1-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR1-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:45 19:00
چهارشنبه 17:45 19:00

خروج

GR1-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1398/06/09

تاریخ پایان دوره : 1398/07/20

ظرفیت باقیمانده : 3

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : GR2-b-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR2-b-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

GR2-b-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1398/07/06

تاریخ پایان دوره : 1398/09/07

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : GR2-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR2-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

GR2-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 19

تاریخ شروع دوره : 1398/08/29

تاریخ پایان دوره : 1398/11/02

ظرفیت باقیمانده : 9

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 2B-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 2B-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
دوشنبه 19:00 20:30

خروج

LG 2B-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/06/15

تاریخ پایان دوره : 1398/08/13

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG1-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG1-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

LG1-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/28

تاریخ پایان دوره : 1398/09/27

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT1A-b-fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT1A-b-fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:45 19:00
پنج شنبه 11:30 12:45

خروج

TT1A-b-fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/08

تاریخ پایان دوره : 1398/08/30

ظرفیت باقیمانده : 4

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT1A-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT1A-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:45 19:00
سه شنبه 17:45 19:00

خروج

TT1A-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/06

تاریخ پایان دوره : 1398/09/05

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT1B girls

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT1B girls

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
دوشنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

TT1B girls

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 34

تاریخ شروع دوره : 1398/05/05

تاریخ پایان دوره : 1398/06/25

ظرفیت باقیمانده : 0

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT1B-b-Mos

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT1B-b-Mos

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

TT1B-b-Mos

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/08/14

تاریخ پایان دوره : 1398/10/07

ظرفیت باقیمانده : 22

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT1B-g-Mos

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT1B-g-Mos

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

TT1B-g-Mos

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/01

تاریخ پایان دوره : 1398/09/02

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2A-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2A-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 10:00 11:30
دوشنبه 10:00 11:30

خروج

TT2A-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/06

تاریخ پایان دوره : 1398/09/02

ظرفیت باقیمانده : 10

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT3A-g-fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT3A-g-fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 09:30 11:00
دوشنبه 09:30 11:00

خروج

TT3A-g-fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/08/04

تاریخ پایان دوره : 1398/09/25

ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ