>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : FRF3-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : FRF3-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

FRF3-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/12/03

تاریخ پایان دوره : 1399/02/09

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 2-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 2-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

LG 2-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/11

تاریخ پایان دوره : 1398/12/07

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG1-b-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG1-b-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

LG1-b-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/12/01

تاریخ پایان دوره : 1399/02/11

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LGB-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LGB-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

LGB-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/13

تاریخ پایان دوره : 1399/01/24

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT1A-b-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT1A-b-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:30 19:00
پنج شنبه 11:30 13:00

خروج

TT1A-b-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/09/11

تاریخ پایان دوره : 1398/11/03

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT1B-b-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT1B-b-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 11:30 13:00

خروج

TT1B-b-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/12/01

تاریخ پایان دوره : 1399/02/15

ظرفیت باقیمانده : 15

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2A-ga-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2A-ga-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

TT2A-ga-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/15

تاریخ پایان دوره : 1399/01/26

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT3A-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT3A-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

TT3A-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/20

تاریخ پایان دوره : 1399/01/31

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT3B-g-Fzd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT3B-g-Fzd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

TT3B-g-Fzd

نام استاد : فرزانه کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : زن

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/10/28

تاریخ پایان دوره : 1398/12/24

ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ