>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AEF2B - Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF2B - Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

AEF2B - Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 18

تاریخ شروع دوره : 1398/07/14

تاریخ پایان دوره : 1398/09/20

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 2-b-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 2-b-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

LG 2-b-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/01

تاریخ پایان دوره : 1398/09/02

ظرفیت باقیمانده : 19

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 5B-b-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 5B-b-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 11:30 13:00

خروج

LG 5B-b-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/08/13

تاریخ پایان دوره : 1398/10/05

ظرفیت باقیمانده : 11

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG3A-b-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG3A-b-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

LG3A-b-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/08/11

تاریخ پایان دوره : 1398/10/03

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ