>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : AEF2C-b-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : AEF2C-b-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

AEF2C-b-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 20

تاریخ شروع دوره : 1398/11/16

تاریخ پایان دوره : 1399/02/10

ظرفیت باقیمانده : 20

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 2B-b-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 2B-b-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

LG 2B-b-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/09/09

تاریخ پایان دوره : 1398/11/01

ظرفیت باقیمانده : 14

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG3A-b-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG3A-b-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 17:30 19:00
سه شنبه 17:30 19:00

خروج

LG3A-b-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/26

تاریخ پایان دوره : 1399/02/02

ظرفیت باقیمانده : 13

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG3B-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG3B-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:15 20:30
سه شنبه 19:15 20:30

خروج

LG3B-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 15

تاریخ شروع دوره : 1398/11/05

تاریخ پایان دوره : 1398/12/27

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG6A*-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG6A*-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:45 19:00
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

LG6A*-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 15

تاریخ شروع دوره : 1398/11/07

تاریخ پایان دوره : 1398/12/26

ظرفیت باقیمانده : 9

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG6A-Arm

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG6A-Arm

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:15 20:30
پنج شنبه 11:45 13:00

خروج

LG6A-Arm

نام استاد : آرمان کمالی

گروه : بزرگسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 15

تاریخ شروع دوره : 1398/11/07

تاریخ پایان دوره : 1398/12/26

ظرفیت باقیمانده : 7

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ