>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : GR1-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : GR1-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 19:00 20:00
دوشنبه 19:00 20:00
چهارشنبه 19:00 20:00

خروج

GR1-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 20

تاریخ شروع دوره : 1399/04/01

تاریخ پایان دوره : 1399/05/15

ظرفیت باقیمانده : 17

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 2A-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 2A-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
چهارشنبه 19:00 20:30

خروج

LG 2A-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/12/04

تاریخ پایان دوره : 1399/02/14

ظرفیت باقیمانده : 19

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 2-PV-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 2-PV-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

LG 2-PV-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 24ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG 5-PV-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 5-PV-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

LG 5-PV-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 10ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG4A-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG4A-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 18:00 19:30
چهارشنبه 18:00 19:30

خروج

LG4A-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/11/27

تاریخ پایان دوره : 1399/02/07

ظرفیت باقیمانده : 16

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT3A-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT3A-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 17:30 19:00
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

TT3A-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/12/01

تاریخ پایان دوره : 1399/02/11

ظرفیت باقیمانده : 7

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT3B-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT3B-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 19:00 20:30
پنج شنبه 11:30 13:00

خروج

TT3B-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/09/14

تاریخ پایان دوره : 1398/11/07

ظرفیت باقیمانده : 19

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ