>
026-34523346
جستجوی دوره بر اساس :

لیست دوره ها

زمان های کنسل شده دوره : LG 5-PV-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG 5-PV-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

LG 5-PV-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 10ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG1-pv-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG1-pv-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

LG1-pv-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : خصوصی

تعداد جلسات : 9ظرفیت باقیمانده : 1

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LG3B-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LG3B-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 17:30 19:00
چهارشنبه 17:30 19:00

خروج

LG3B-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/08/12

تاریخ پایان دوره : 1398/10/08

ظرفیت باقیمانده : 12

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : LGB-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : LGB-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 19:00 20:30
سه شنبه 19:00 20:30

خروج

LGB-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : نوجوان

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 14

تاریخ شروع دوره : 1398/07/25

تاریخ پایان دوره : 1398/08/29

ظرفیت باقیمانده : 6

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT2A-b-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT2A-b-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 10:00 11:30
دوشنبه 10:00 11:30

خروج

TT2A-b-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/07/06

تاریخ پایان دوره : 1398/09/02

ظرفیت باقیمانده : 5

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام

زمان های کنسل شده دوره : TT3A boys-Akd

اطلاعاتی برای نمایش موجود نیست

خروج

ثبت نام در دوره : TT3A boys-Akd

روز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 10:00 11:30
سه شنبه 10:00 11:30
پنج شنبه 10:00 11:30

خروج

TT3A boys-Akd

نام استاد : آرش کمالی

گروه : خردسال

دپارتمان : زبان انگلیسی

جنسیت : مرد

نوع دوره : گروهی

تعداد جلسات : 16

تاریخ شروع دوره : 1398/05/15

تاریخ پایان دوره : 1398/06/24

ظرفیت باقیمانده : 7

دوره فعال


زمان های کنسل شده

ثبت نام
تعویض قالب

انتخاب رنگ