>
026-34523346
قوانین و مقررات آموزشی آموزشگاه زبان های خارجی کمالی

به نام خدا

آیین نامه انضباطی آموزشگاه زبان کمالی

 

1- دانش آموزان باید پنج دقیقه پیش ازشروع کلاس درآموزشگاه حاضرباشند.

2-استفاده از پوشش و لباس مناسب برای همه ی دانش آموزان الـزامی است.

3-رعایت مسائل اخلاقـی ،انضباطی برای همه ی دانش آموزان الـزامی است.

4-رعایت  ادب و احترام به دبیران  برای همه ی دانش آموزان الـزامی است.

5- به همراه داشتن  هرگونه  وسیله ی غیر درسی درآموزشگاه  مـمنوع است .

6- استفاده ازتلفـن همراه در آموزشگاه ممنوع است ولازم است قبل از ورود              به کلاس گـوشی خـود را خاموش نموده وبه مدیرآموزشـگاه تحویل دهید.

   7- دانش آموزان به هیچ عنوان قبل از پایان کلاس اجازه ی خروج بدون

 اجازه از کلاس و محیط آموزشگاه را ندارند . ( فقط با تماس یا حضورولی)

8- غیبت از کلاس نیازمند تماس یا حضور ولی دانش آموز است ، در غیر این صورت از حضور دانش آموز درکلاس جلوگیری بعمل می آید.

  9 -درصورت غیبت موجه یا غیر موجه،آموزشگاه هیچگونه تعهدی در قبال عقب افتادگی دانش آموزان ندارد.

10- غیبـت بـیش از  3 جلـسه  موجب محـروم شدن از امتحــانـات می گردد.

11- انجام تـکالیف وفعالیت های خـارج از کلاس برای همه ی دانش آموزان الزامی است . در غیر اینصورت دانش آموز اجازه ی حضور در کلاس راندارد .

““““““““““““““““““““““““““““

براساس ماده ی 30 آیین نامه ی آموزشگاههای علمی آزاد; چنانچه دانش آموزی وظایف خود را انجام ندهد یا در انجام آن کوتاهی کند خاطی محسوب می شود و بر حسب مورد مطابق موارد زیر با وی رفتار خواهد شد.       

  1-تذکر شفاهی

  2 -تذکر کتبی

  3-اخراج دانش آموز بدون استرداد شهریه

 مدیریت آموزشگاه

تعویض قالب

انتخاب رنگ