>
026-34523346
زبان نور

نیلا میرخانی

Nila Mirkhani

زبان نور

فائزه عاشری

Faezeh Asheri

زبان نور

زهرا عقاب نشین

Zahra Oghabneshin

زبان نور

فاطمه مصلح

Fatemeh Mosleh

زبان نور

مسعود کمالی

Masoud Kamali

زبان نور

فرزانه کمالی

Farzaneh Kamali

زبان نور

آرش کمالی

Arash Kamali

زبان نور

آرمان کمالی

Arman Kamali

دوره های تحت تدریس : نیلا میرخانی
نام دورهمشاهده جزئیات
GR1-b-Nil
LG 2-b-Nil

خروج

دوره های تحت تدریس : فائزه عاشری
نام دورهمشاهده جزئیات
TT2A-ga-ash
TT1B-gk-ash
TT1B-bk-ash
TT2B-gk-ash
TT2B-b-ash
TT2A-b-ash

خروج

دوره های تحت تدریس : زهرا عقاب نشین
نام دورهمشاهده جزئیات
LG 5B-g-ogh
AEF2A-g-ogh
AEF3B-g-ogh
AEF4C-ce-ogh
LG6B-g-Ogh
LG6A-g-ogh

خروج

دوره های تحت تدریس : فاطمه مصلح
نام دورهمشاهده جزئیات
TT1B-ga-Mos
TT2B-ga-Mos

خروج

دوره های تحت تدریس : مسعود کمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
Speaking
LG 5A-g-Mk
LG4A-g-Mk
LG3B-b-Mk
Grammar-g
AEF1A-PV-Mk
TTC
AEF1B-g-Mk

خروج

دوره های تحت تدریس : فرزانه کمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
FRF2-g-Fzd
TT2B-g-Fzd
TT1A-b-Fzd
LGB-b-Fzd
LG 2-g-Fzd
TT3B-g-Fzd
LGB-g-Fzd
TT2A-ga-Fzd
TT3A-g-Fzd

خروج

دوره های تحت تدریس : آرش کمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
LG1-b-Akd
LG 5-PV-Akd
TT2B-b-Akd
TT3B-b-Akd
LG4A-b-Akd

خروج

دوره های تحت تدریس : آرمان کمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
LG 2B-b-Arm
LG 5B-b-Arm
LG6A-Arm
LG6A*-Arm
LG3B-Arm
LG3A-b-Arm
AEF2C-b-Arm

خروج

بیوگرافی : نیلا میرخانی
زبان نور

خروج

بیوگرافی : فائزه عاشری
زبان نور

خروج

بیوگرافی : زهرا عقاب نشین
زبان نور

خروج

بیوگرافی : فاطمه مصلح
زبان نور

خروج

بیوگرافی : مسعود کمالی
زبان نور

خروج

بیوگرافی : فرزانه کمالی
زبان نور

خروج

بیوگرافی : آرش کمالی
زبان نور

کارشناس مهندسی برق گرایش کنترل از دپارتمان برق  دانشگاه اسلامشهر

کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت از دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد کرج

خروج

بیوگرافی : آرمان کمالی
زبان نور

خروج

تعویض قالب

انتخاب رنگ