>
026-34523346
زبان نور

نیلا میرخانی

Nila Mirkhani

زبان نور

فائزه عاشری

Faezeh Asheri

زبان نور

زهرا عقاب نشین

Zahra Oghabneshin

زبان نور

مسعود کمالی

Masoud Kamali

زبان نور

فرزانه کمالی

Farzaneh Kamali

زبان نور

آرش کمالی

Arash Kamali

زبان نور

آرمان کمالی

Arman Kamali

زبان نور

فاطمه عبادی

Fatemeh Ebadi

دوره های تحت تدریس : نیلا میرخانی
نام دورهمشاهده جزئیات
LG4A girls-nil
LG1-b-nil
LG4B-g-Nil

خروج

دوره های تحت تدریس : فائزه عاشری
نام دورهمشاهده جزئیات
TT2B girls-ash
TT1B-b-AF-ash
TT3B-b-ash
TT2A-b-ash

خروج

دوره های تحت تدریس : زهرا عقاب نشین
نام دورهمشاهده جزئیات
AEF1C-g-Ogh
AEF-4B

خروج

دوره های تحت تدریس : مسعود کمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
TTC
+TTC
Speaking
LG4B girls
LG 5B girls
LG 5A-g-Mk
AEF3A-g-Mk
LG3A-b-Mk
TTC-Foun-Mk
LG3-g-Mk
AEF1A-g-Mk
LG6-g-pv
LG6A-g-Mk

خروج

دوره های تحت تدریس : فرزانه کمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
TT1B boys
TT1B girls
TT1A-g-sum2
GR1-g-Fzd
TT1A-b-fzd
TT1A-g-Fzd
TT2A-g-Fzd
GR2-b-Fzd
LG 2B-g-Fzd
TT1B-g-Mos
LG1-g-Fzd
TT3A-g-fzd
TT1B-b-Mos

خروج

دوره های تحت تدریس : آرش کمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
LG 3A-boys
TT3A boys-Akd
LGB-b-Akd
TT2A-b-Akd
LG1-pv-Akd
LG3B-b-Akd
LG 5-PV-Akd

خروج

دوره های تحت تدریس : آرمان کمالی
نام دورهمشاهده جزئیات
LG 2-b-Arm
LG 5A*-b-Arm
AEF2B - Arm
LG3A-b-Arm
LG 5B-b-Arm

خروج

دوره های تحت تدریس : فاطمه عبادی
نام دورهمشاهده جزئیات
AEF 3A girls

خروج

بیوگرافی : نیلا میرخانی
زبان نور

خروج

بیوگرافی : فائزه عاشری
زبان نور

خروج

بیوگرافی : زهرا عقاب نشین
زبان نور

خروج

بیوگرافی : مسعود کمالی
زبان نور

خروج

بیوگرافی : فرزانه کمالی
زبان نور

خروج

بیوگرافی : آرش کمالی
زبان نور

کارشناس مهندسی برق گرایش کنترل از دپارتمان برق  دانشگاه اسلامشهر

کارشناس ارشد مهندسی برق گرایش الکترونیک قدرت از دانشکده مکاترونیک دانشگاه آزاد کرج

خروج

بیوگرافی : آرمان کمالی
زبان نور

خروج

بیوگرافی : فاطمه عبادی
زبان نور

خروج

تعویض قالب

انتخاب رنگ